clause

孤独深处_弦歌

每人都有自己的频率,只有契合的人才能频率相同,频率的人哪怕一时相位不同,一会儿也能共振。嗯……,感情应该就是共振。

原来这里还有狼🐺

悟空传

你走出来了一个边界,却又得到了另一个边界,你的空间越来越大,你要找的东西,也越来越难
              

我在看晚霞的时候不做其它事        
                                        -记1

发现自己现在更多的时候是去阅读,而没有去绘画,不知道这是不是一件好事